: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
kognitywistyka"cognitive science; cognitivism"Interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której celem jest odkrywanie zdolności umysłu związanych z reprezentowaniem i obliczaniem oraz odkrywanie ich strukturalnej i funkcjonalnej reprezentacji w mózgu.
kolizja (w haszowaniu)"collision (in hashing); hash clash"Wystąpienie tej samej wartości laszującej dla dwóch lub więcej różnych kluczy.
kolumnacolumnJedno z dwu lub większej liczby pionowych uporządkowań wierszy rozmieszczonych obok siebie na stronie lub na ekranie.
kolumnacolumnPozioma pozycja znaku symbolu w rzędzie symboliki wielorzędowej.
komentarz"comment; remark"Konstrukcja językowa wykorzystywana jedynie do włączenia tekstu, który nie jest przeznaczony do oddziaływania na wykonywanie programu.
komparator (w technice analogowej)comparator (in analog computing)Jednostka funkcjonalna, porównująca dwie zmienne analogowe i wskazująca wynik tego porównania.
kompatybilnośćcompatibilityZdolność jednostki funkcjonalnej do spełnienia wymagań określonego interfejsu bez większych modyfikacji.
kompilacjacompilationProces lub wynik kompilowania.
kompilator skrośnycross-compilerKompilator, który wykorzystuje dany komputer do kompilowania programu do postaci w języku wynikowym zrozumiałym przez inny komputer.
kompilowaćcompileTłumaczyć cały program lub jego część wyrażoną w języku wysokiego poziomu na program wyrażony w języku pośrednim, języku asemblerowym lub języku maszynowym.
kompiluj i wykonajcompile-and-goMetoda pracy, w której nie ma przerwy między kompilowaniem, konsolidowaniem, ładowaniem i wykonywaniem programu.
komponentcomponentNajmniejszy rozróżnialny zbiór wymagań dotyczących bezpieczeństwa, który może być włączony do profilu zabezpieczeń, celu bezpieczeństwa, oceny poziomu uzasadnienia zaufania lub pakietu.
komponent funkcjonalnościfunctionality componentPojedyncza właściwość eksploatacyjna będąca częścią funkcjonalności przedmiotu oceny.
komponent/element uzasadnienia zaufania"assurance component; element"Indywidualne kryterium na najniższym poziomie opisu, przedstawiające cechę i wymagane działania do osiągnięcia skuteczności i poprawności.
kompresja mowyspeech compressionTechnika przetwarzania mowy mająca na celu przesyłanie lub przechowywanie sygnału mowy w węższym paśmie częstotliwości lub z wykorzystaniem mniejszej liczby bitów, niż byłoby to normalnie potrzebne.
kompresja (przetwarzanie języka naturalnego)compressionOperacja przekształcająca formę wyrazową w formę uproszczoną do celów przetwarzania danych.
komputercomputerJednostka funkcjonalna, która może wykonywać obliczenia, włączając w to liczne operacje arytmetyczne i operacje logiczne, bez interwencji człowieka.
komputer analogowyanalog computerKomputer, którego działanie jest analogiczne do zachowania się innego systemu i który akceptuje, przetwarza i daje w wyniku dane analogowe.
komputer cyfrowydigital computer"Komputer, który jest sterowany przez wewnętrznie zapamiętane programy i który jest zdolny wykorzystać wspólną pamięć dla całego programu, bądź jego części, a także dla wszystkich lub części danych koniecznych do wykonania programów; wykonuje programy napisane lub zlecone przez użytkownika; wykonuje zlecone przez użytkownika manipulacje na danych dyskretnych reprezentowanych cyfrowo, włączając w to operacje arytmetyczne i operacje logiczne; także wykonuje programy, które się same modyfikują w trakcie przetwarzania."
konekcjonizm"connectionism; connection science"Interdyscyplinarne podejście do sztucznej inteligencji, w którym złożone obliczenia realizowane są przez sieć prostych elementów przetwarzających, z których każdy jest połączony z wielką liczbą innych elementów i wymienia z nimi proste komunikaty tak, że zachodzi przetwarzanie równoległe przez wielką liczbę tych elementów.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]