: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
PolskiAngielskiDefinicja
binarne kodowanie systemu dziesiętnego"binary coded decimal; BCD"Sposób przedstawiania liczb dziesiętnych w kodzie binarnym, jak grupy czterech bitów, z wartościami ważonymi 8, 4, 2, 1, czytając od strony lewej do prawej, każda grupa przedstawia jedną cyfrę z rzędu dziesiętnego, na przykład 0010 0011 dla 23.
bit"bit; binary digit"Jedna z cyfr 0 lub 1 używanych w systemie binarnym.
bit"bit; binary digit"Jedna z cyfr 0 lub 1 stosowana w dwójkowym [binarnym] systemie liczbowym.
CAD"CAD; Computer-aided design"Projektowanie wspomagane komputerem. Działania projektowe, włączając kreślenie i ilustrowanie, w których systemy przetwarzania danych wykorzystywane są do wykonywania funkcji, takich jak projektowanie czy udoskonalanie całego wyrobu lub jego części.
CAE"CAE; Computer-aided engineering"Inżynieria wspomagana komputerem. Analiza projektu w celu eliminacji podstawowych błędów oraz optymalizacji możliwości wytworzenia, osiągów, produktywności lub oszczędności z wykorzystaniem systemów przetwarzania informacji.
certyfikacja (w bezpieczeństwie systemu informatycznego)certification (in computer security)Procedura za pomocą, której strona trzecia daje zapewnienie, że cały system przetwarzania danych, lub jego część, jest zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa.
CPU"CPU; Central processing unit"Jednostka centralna.
cyfra kontrolnacheck digitCyfra służąca do weryfikacji poprawności i integralności bloku danych binarnych będąca wynikiem działania określonego algorytmu.
cykl zegarowyclock cyclePrzedział czasu, zwykle określany przez oscylator, który jest wykorzystywany do sekwencjonowania strumienia danych i synchronizacji jednej lub kilku czynności.
czytnik kodu kreskowegobar code readerUrządzenie służące do zbierania danych zakodowanych w symbolu kodu kreskowego. Składa się ono z dwóch części: a) skanera, urządzenia wejściowego, które wysyła do dekodera sygnały proporcjonalne do natężenia światła odbitego od kolejnych elementów symbolu i b) dekodera, który bada sygnały ze skanera i przetwarza je na dane rozpoznawalne lub dostosowane do komputera. Sam dekoder niekiedy bywa błędnie nazywany czytnikiem.
danedataReprezentacja informacji mająca interpretacje, właściwa do komunikowania się, interpretacji lub przetwarzania.
dane alfanumerycznealphanumeric dataDane reprezentowane za pomocą liter i cyfr oraz ewentualnie znaków specjalnych i znaku spacji.
dane analogoweanalog dataDane reprezentowane przez wielkość fizyczną, uważaną za zmienną ciągłą, i której wartość jest wprost proporcjonalna do tych danych lub do odpowiedniej funkcji tych danych.
datagramdatagramW komutacji pakietów, pakiet niezależny od innych pakietów, przenoszący informację wystarczającą do kierowania od źródłowego urządzenia końcowego danych (DTE) do DTE docelowego niezależnie od poprzednich wymian między oboma DTE i siecią.
dedukcja"deduction; deductive inference"Wnioskowanie, w którym od określonego zbioru przesłanek dochodzi się do logicznej konkluzji.
deszyfrowanie"decipherment; decryption"Czynność odwrotna w stosunku do szyfrowania.
dezasemblowaćdisassembleTłumaczyć kod wynikowy na postać w języku asemblerowym.
diagram przepływu danych"data flow diagram; data flowchart; data flow graph"Diagram opisujący w postaci węzłów źródła danych, ujścia danych, magazyny danych i procesy wykonywane na danych jako węzłach oraz przepływ logiczny danych jako połączenia pomiędzy węzłami.
diagram sterowania"control flow diagram; control flow graph"Diagram przedstawiający zbiór wszystkich możliwych sekwencji wykonywania operacji podczas wykonywania programu.
digitalizowaćdigitizeWyrażać lub przedstawiać w postaci cyfrowej dane, które nie są danymi dyskretnymi.