: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
PolskiAngielskiDefinicja
hub (w rozproszonym przetwarzaniu danych)hub (in distributed data processing)W sieci komputerowej o konfiguracji sieci gwiaździstej, centralna jednostka funkcjonalna, która koordynuje przesyłanie danych i może zapewniać dostęp do innych sieci komputerowych.
identyfikacja użytkownikauser identificationDane, których w konkretnym kontekście można użyć do identyfikacji użytkownika w imieniu, którego żąda się wykonania zadania.
indeks (przetwarzanie języka naturalnego)indexUporządkowany wykaz łańcuchów znaków, łącznie z kluczami lub odsyłaczami do ich umiejscowienia w tekście lub w korpusie tekstu.
indukcja"induction; inductive inference"Wnioskowanie, w którym z danych faktów dochodzi się do uogólniających hipotez.
informacja o kluczu publicznympublic key informationInformacja zawierająca co najmniej wyróżniony identyfikator podmiotu oraz klucz publiczny, ograniczona do danych odnoszących się do jednego podmiotu oraz jednego klucza publicznego do tego podmiotu i mogąca zawierać inne statyczne informacje dotyczące organu certyfikacji, klucza publicznego lub stosowanego algorytmu.
informacja o niezaprzeczalności"non-repudiation information; NRI"Zbiór, który zawiera informacje o zdarzeniu lub o działaniu, dla którego ma być wystawione i sprawdzone poświadczenie, samo poświadczenie oraz realizowaną politykę niezaprzeczalności.
informacja o okniewindow informationInformacja zawarta w TPDU, związana z górną i dolną krawędzią okna.
informacja o prefiksie kontekstucontext prefix informationInformacja operacyjna i użytkownika, dostarczana przez nadrzędną DSA do podrzędnej DSA w RHOB, dotycząca wierzchołków DIT, które są nadrzędne względem przedrostka kontekstu podrzędnego.
informacja o rozliczalnościaccountability informationZbiór zapisów, do którego często odwołuje się jako do danych audytu bezpieczeństwa i który daje zbiorcze, udokumentowane świadectwo przetwarzania lub innych działań związanych z bezpieczeństwem systemu informatycznego.
informacja o zawiadamianiu pośredniczącej instytucji finansowejintermediary financial institution advice informationInformacja (np. numer telefonu, adres teleksowy, nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować itd.) mająca na celu ułatwienie zawiadamiania pośredniczącej instytucji finansowej.
informacja powielanashadowed informationPełny zbiór informacji będący w asocjacji z jednostką replikowania. Pojęciowo informacja ta jest utrzymywana zarówno przez dostawcę, jak i odbiorcę kopii dla potrzeb protokołu powielania oraz obejmuje strukturę drzewową powielanych DSE.
informacja wrażliwasensitive informationInformacja, którą, jak ustalił właściwy organ, należy chronić, ponieważ jej ujawnienie, modyfikacja, zniszczenie lub strata spowoduje zauważalną szkodę dla kogoś lub czegoś.
informacja zastrzeżonacompartmented informationWszelka informacja, dla której jest wymagane, przez uprawniony ustawowo organ państwowy, indywidualne uzasadnienie dotyczące potrzeby dostępu, w celu przyznania specjalnego uprawnienia.
informatykacomputer scienceDyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów.
inicjalna specyfikacja zadaniainitial work specificationSpecyfikacja zadania, wykreowana w efekcie wydania prymitywu usługowego inicjacji przez agencję inicjującą.
inicjalny zbiór udogodnieńinitial facility setZbiór udogodnień bez dodatkowych jednostek funkcjonalnych. Za pomocą odnośnika można wskazać pewien podzbiór tych jednostek funkcjonalnych.
inicjator asocjacjiassociation initiatorUsługobiorca ACSE, inicjujący konkretną asocjację, tj. użytkownik żądający usługi A-ASSOCIATE, która ustanawia asocjację.
inicjator niezaprzeczalnościnon-repudiation initiatorPodmiot, konstruktor, odbiorca lub organ dostarczający inicjujący proces niezaprzeczalności, na który składa się przygotowanie wiadomości, wraz z dowodem dotyczącym jej pochodzenia, pobrania, przesłania i przeznaczenia oraz tworzenie dowodu, w zależności od żądania usługi przesłania dowodu do jego użytkownika.
inicjować (punkt przerwania)initiate (a breakpoint)Wstrzymać wykonywanie programu w punkcie przerwania.
inspektor bezpieczeństwa systemusystem security officerOsoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo zautomatyzowanego systemu informatycznego, mająca uprawnienia do egzekwowania stosowania środków bezpieczeństwa przez wszystkich, którzy mają dostęp do systemu.